Name : Lính Sinh viên

Email : linhsinhvien2013@gmail.com

Address : Hà Nội, Việt Nam

Phone : 090.452.xxxx

 

LÍNH SINH VIÊN

================

+ Email: linhsinhvien2013@gmail.com

================

+ Admin: CSv K16XD_CCB 12ly8 (c18, e4, Qk7, MĐNB)

================

Diễn đàn của các cựu chiến binh, bạn chiến đấu, đồng môn, đồng ngũ, đồng nghiệp,...:

+ Cựu Sinh viên các trường: ĐH xây dựng, ĐH thông tin liên lạc,

+ Cựu học sinh các trường: Trung cấp địa chất, lâm nghiệp, cơ điện,...

+ Cựu CBCNV một số cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn Khu tự trị Việt Bắc...

+ Cựu chiến binh c2, d74, f304B (Quân khu Việt Bắc)

+ Đoàn đi chiến trường B2, phiên hiệu 2013

+ Cựu chiến binh e4 & e33 (f5 & f6, Quân khu 7)

+ Cựu chiến binh e207 & e24 (Quân khu 8)

=========================

Tuyên dương đơn vị AHLLVTND:

+ c18 (e4, Qk7): ngày 02/10/76

+ d24 (f5): ngày 20/12/1973

+ e4 (Qk7): ngày 23/09/73 & 20/12/79

+ f5 (MĐNB): ngày 15/01/76 & 20/12/79

=========================

Có thể bạn sẽ thích